Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) chaty Relax Hill (dále jen „Chata“) upravují vzájemný smluvní vztah mezi provozovatelem Chaty – QUANTUM PRO s. r. o., Plzeňská 3350/18, Praha 5, PSČ 150 00, zapsána v OR vedeném MS v Praze, odd. C, vložka 343194, IČ 09830898 (dále jen „Provozovatelem“) a klientem – fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v penzionu jako objednatel objednává (dále jen „Objednatel“). Tyto podmínky platí obecně pro všechny hosty Chaty a ubytovací agentury, se kterými není sjednána samostatná písemná smlouva o poskytování služeb.

1) REZERVACE UBYTOVÁNÍ

Rezervace ubytování v Chaty je možné e-mailem, telefonicky, na webových stránkách Chaty nebo prostřednictvím externího rezervačního portálu.

Rezervace je platná a závazná v případě, že Chata potvrdí Objednateli provedenou rezervaci nebo v případě automatického e-mailového potvrzení generovaného příslušným on-line rezervačním systémem.

Dokončení rezervace nastává ve chvíli uhrazení částky za ubytování pomocí platební karty či nastavených individuálních podmínek platby.

Veškeré údaje uvedené na potvrzení rezervace jsou závazné pro obě strany.

2) SPECIFIKACE CEN A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceník ubytování:

  • 2.700,- Kč za jednu noc, přičemž je možné objednat nejméně dvě noci
  • 15.000,- Kč za jeden týden (6 nocí)
  • 22.000,- Kč za jeden týden (6 nocí) v termínu rezervace 1.6.-30.9.
  • 7.000,- Kč za víkend (pátek-neděle, 2 noci)

Cena ubytování je uvedena vždy za celou Chatu.

Cena ubytování zahrnuje DPH a městský poplatek v aktuálně platné výši.

Rezervaci je možné zrušit pouze písemnou formou, tedy e-mailem. Proběhla-li rezervace přes externí rezervační systém, je nutno rezervaci zrušit přes tento systém za systémem daných podmínek.

Změnu rezervace ubytování na jiný termín je možné pouze po dohodě s Provozovatelem.

Ubytování se v zásadě hradí převodem na účet Provozovatele. Úhrada ubytování v hotovosti nebo převodem na účet je možná pouze po předchozí dohodě s Provozovatelem.

3) ZRUŠENÍ REZERVACE – STORNO PODMÍNKY

Tyto storno podmínky jsou platné při rezervaci e-mailem či telefonicky. Storno rezervace ubytování objednané přes externí rezervační systém se řídí podmínkami stanovenými příslušným externí rezervačním systémem.

Storno poplatky za ubytování nejsou účtovány v případě zrušení rezervace do 14 dnů před termínem příjezdu Objednatele. Objednatel je povinen doručit Provozovateli písemné oznámení o zrušení rezervace.

  • Při zrušení rezervace více než 14 dnů před příjezdem storno poplatek 0%.
  • Při zrušení rezervace 14–7 dní před termínem příjezdu je účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny ubytování.
  • Při zrušení rezervace 7–3 dny před termínem příjezdu je účtován storno poplatek ve výši 80 % z ceny ubytování.
  • Při zrušení rezervace méně než 3 dny před termínem příjezdu je účtován storno poplatek ve výši 100 % z ceny ubytování.
  • V případě vis maior, kdy Objednatel nemůže využít rezervaci ubytování, např. z důvodu nemoci (ať již vlastní nebo některého člena rodiny) nebo z důvodu překážek COVID-19, které jsou na straně Objednatele (nařízená karanténa apod.), právo Provozovatele na úhradu storno poplatku není dotčeno.

V případě, kdy není Objednatel nemůže využít svou rezervaci ubytování z důvodu kolize s aktuálně platnými zákazy a nařízeními Vlády ČR, jiných orgánů státní správy, má Objednatel právo na zrušení pobytu bez storno poplatku a na vrácení dříve uhrazených záloh.

4) PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel má právo využívat rezervovaný prostor ubytování včetně vybavení. Stejně tak má právo využívat společné prostory.

Odpovědnost za škody způsobené během pobytu v prostoru ubytování či společných prostorách je na straně Objednatele, který zároveň souhlasí s úhradou případných nákladů na opravy, výměnu či speciální čistění. Úhrada škod bude určena Provozovatelem.

Veškeré závady a nedostatky je Objednatel povinen reklamovat během svého pobytu v Chatě, aby mohla být sjednána náprava.

Povinnost uhradit náklady spojené s využitím ubytování v Chatě má Objednatel nejpozději v den příjezdu, není-li dohodnuto jinak.

Odstoupení ze strany Objednatele probíhá na základě storno podmínek. V případě, že Provozovatel neposkytl ubytování odpovídající prezentovanému stavu a Provozovatel tuto výtku Objednatele uzná, poskytne Provozovatel Objednateli přiměřenou kompenzaci.

Check-in v den příjezdu je od 15:00 hod. do 18.00 hod. Potřebuje-li se Objednatel ubytovat dříve, lze tak učinit pouze po předchozí dohodě s Provozovatelem.

Check-out v den odjezdu je do 10:00 hod. Pozdější odhlášení může Objednatel využít pouze po předchozí dohodě s Provozovatelem a může mu být za to účtován poplatek.

Celá Chata je nekuřácká. Porušení tohoto nařízení opravňuje Provozovatele k účtování penále ve výši 3.000,- Kč, které je Objednatel povinen uhradit.

Chata umožňuje ubytování s domácími mazlíčky za poplatek ve výši 70 Kč/den.

5) PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

Provozovatel má za povinnost zajistit pro Objednatele ubytování na základě předem dohodnutých podmínek a za úhradu.

Provozovatel má právo Objednatele požádat o opuštění ubytování v Chatě, pokud se Objednatel chová proti běžným společenským pravidlům, nebo poškozuje prokazatelně vybavení Chaty.

6) STÍŽNOSTI, REKLAMACE, ŘEŠENÍ SPORŮ

Stížnosti a připomínky Objednatele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi Objednatelem a Provozovatelem vyřizuje Provozovatel, stížnosti může Objednatel uplatnit na adrese recepce@relaxhill.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Objednatelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti se smlouvou o ubytování budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky, Objednatel – spotřebitel má právo i na mimosoudní řešení, subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

7) ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Výše uvedené podmínky jsou platné od 1. 3. 2023. Penzion shromažďuje osobní údaje objednatele podle zásad GDPR.